Egensotning i Jönköping

Minska brandrisken och spara energi med regelbunden sotning

Skorstenar, eldstäder och värmepannor måste underhållas för att minska brandfaran och fungera optimalt. Om inte underhållet sköts ökar bränsleförbrukningen och kostnaderna ökar. En ren värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp.

Sotning är reglerad i lagen. Kommuner har också rätt att besluta om sotning i tätare intervaller av brandskyddstekniska skäl.

Nomida AB utför alla arbeten inom sotning vilket innebär att vi:

  • Sotar eldstäder och rökkanaler
  • Avlägsnar hinder, t ex fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler
Sotning

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Om fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra exempelvis en brand. Sotningen har även betydelse för miljön och för bränsleförbrukningen – en ren panna släpper ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle.

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld.

Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

När sotaren kommer

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer.

Skorstensrensning

Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten. Lägg gärna fram tidningar. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret