OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också hjälpa till med att ge förslag om hur hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att försämra inomhusmiljön.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Här kan du läsa om reglerna i korthet. Du kan också välja att läsa hela Boverkets regelsamling för OVK. Du kan även läsa om underhåll och skötsel av ventilationssystem i vår checklista för ventilation.

Vad gör Nomida vid en funktionskontroll?

Vid varje OVK kontrollerar vi:

  • Att det inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden via ventilationssystemet.
  • Att skötselanvisningar och instruktioner finns lätt tillgängliga.
  • Att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen kontrollerar vi dessutom:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar kontrollerar:

  • Vi kontrollerar att funktionerna i ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Vi undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras eller inte.

Vid varje besiktning skriver vi ett protokoll som redovisar resultatet. I protokolletantecknar vi fel och brister i ventilationen. Vi lämnar ett exemplar till byggnadens ägare och skickar ett exemplar till byggnadsnämnden.

Nomida utfärdar ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden så att boende kan se.

Efter en OVK besiktning.

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Det är kommunens byggnadsnämnd som övervakar att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Nomida utför OVK i Alingsås, Ale, Borås och resten av västra götaland.

Olika intervaller för ovk se nedan.

Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.​

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret